Thứ Năm, 27 tháng 2, 2014

Chứng nhận SA 8000 - những việc cần làm !

Quá trình triển khai hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội trong doanh nghiệp cần có vai trò quan trọng của các tổ có năng lực và uy tín để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng những yêu cầu tiêu chuẩn SA 8000 đặt ra với chi phí thấp nhất. Chứng nhận SA 8000, doanh nghiệp cần thực hiện các bước
1. Đăng ký dịch vụ đào tạo & tư vấn với Tổ chức tư vấn
2. Thực hiện các hoạt động đào tạo, tư vấn, soạn thảo tài liệu, điều chỉnh cơ sở hạ tầng cần thiết, áp dụng, đánh giá nội bộ , xem xét của lãnh đạo… thời gian từ 3 tháng – 1 năm tuỳ theo quy mô, hiện trạng cơ sở hạ tầng và sự quyết tâm của doanh nghiệp
3. Phải có hồ sơ hoạt động theo hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội khoảng 3 tháng
4. Đăng ký dịch vụ chứng nhận SA 8000 ở một Tổ chức chứng nhận độc lập có uy tín
5. Thực hiện đánh giá chứng nhận
6. Khắc phục lỗi (nếu có)
7. Nhận giấy chứng nhận và duy trì hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội SA 8000

Tìm hiểu thêm